2021-09-10
zielonka-ksiazka

Konkurs! Wygraj książkę zwycięzcy VI edycji Master Chefa!

Gdzie odbywa się konkurs

Konkurs odbywa się na naszym fanpage’u „Pół na Pół Tarnów. Włoska restauracja”: https://www.facebook.com/polnapol.tarnow/

Znajdziecie tam wszystkie szczegóły! A poniżej podajemy regulamin konkursu.

zielonka-ksiazka

Regulamin konkursu „Wygraj książkę kulinarną autorstwa Mateusza Zielonki” na portalu internetowym Facebook

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin konkursu „Wygraj książkę kulinarną autorstwa Mateusza Zielonki”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu.
 2. Organizatorem konkursu jest: Restauracja Pół na Pół w Tarnowie
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook przy wykorzystaniu profilu „Pół na Pół Tarnów. Włoska restauracja”: https://www.facebook.com/polnapol.tarnow/
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs trwa od 10 września 2021 roku od godziny 10:00 do 16 września 2021 roku do godziny 13:00. Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na koncie wskazanym w §1 pkt. 4 Regulaminu.
 7. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  1. pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiadające aktywne konto  na portalu Facebook,
  3. przestrzegające regulaminu portalu Facebook, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/polnapol.tarnow/,
  4. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione w restauracja Pół na Pół w Tarnowie.

§3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy, pod postem konkursowym, zamieścić komentarz, który będzie odpowiedzią na zadanie konkursowe: „W komentarzu pod tym postem podziel się przepisem, na potrawę kuchni włoskiej, która, wg Ciebie jest mało znana w Polsce.”
 2. Tylko Zgłoszenia opublikowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §3 pkt 1 będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. W momencie opublikowania zgłoszenia konkursowego, zgodnie z pkt 1, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia.
 4. W momencie zgłoszenia do konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

§4 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zdobywcami 3 (trzech) równorzędnych nagród (określone w pkt 2, ppkt a) w Konkursie będzie 3 (trzech) Uczestników, których wyłoni Komisja Konkursowa, którzy w czasie trwania konkursu, umieścili w serwisie Facebook, pod postem konkursowym, odpowiedź na zadanie konkursowe.
 2. Oceniana będzie nietypowość i mała znajomość danego przepisu w Polsce. Komisja Konkursowa zapozna się ze wszystkimi zamieszczonymi komentarzami, a następnie wybierze laureatów:
  1. 3 (trzech) autorów najlepszych komentarzy wybranych przez Komisję Konkursową otrzymuje: po jednej książce „“Kuchnia w stylu wolnym. Książka zwycięzcy programu MasterChef”.”
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie: Agnieszka Wolińska, Anna Wolińska, Jadwiga Wyligała. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator – kontakt restauracjapnp@gmail.com.
 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na portalu Facebook, kontaktując się z fanpagem „Pół na Pół Tarnów. Włoska restauracja”, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie nagród Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez restaurację Pół na Pół w Tarnowie.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

§5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest książka “Kuchnia w stylu wolnym. Książka zwycięzcy programu MasterChef”.” Autorstwa Mateusza Zielonki (3 egzemplarze)
  1. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z powodu błędnie podanych danych osobowych, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami. 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Organizatorem można się skontaktować drogą elektroniczną: restauracjapnp@gmail.com
 2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu imienia, nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w celu działalności marketingowej Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na adres Organizatora:, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia podstawy reklamacji.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§8 Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Godziny otwarcia:

Pon: 11:00 — 21:00
Wt: 11:00 — 21:00
Śro: 11:00 — 21:00
Czw: 11:00 — 21:00
Pt: 11:00 — 22:00
Sob: 11:00 — 22:00
Niedz: 11:00 — 21:00

Skontaktuj się z nami!

restauracjapnp@gmail.com

Restauracja

dowozy: + 48 604 872 318

 

Plac Kazimierza Wielkiego 2 

w Pasażu Tertila

33-100 Tarnów

Manager

+48 602 614 214

Zapisz się by otrzymać aktualne nowości
zwiń >